ОБЩИ УСЛОВИЯ


Този документ (заедно с документите, споменати тук) установява общите условия, които уреждат използването на този уебсайт (www.passagedesign.com) и закупуването на продукти чрез него (наричани по- нататък "Условията").


Ние ви препоръчваме внимателно да прочетете условията, нашата политика за "бисквитки" и нашата политика за поверителност (съвместно наричани, "политики за защита на данните"), преди да използвате този уебсайт. Когато използвате този уебсайт или поръчвате чрез него, сте обвързани с тези условия и нашите политики за защита на данните. Ако не сте съгласни с условията и с политиките за защита на данни, не използвайте този уебсайт.


Тези условия могат да бъдат изменяни. Ваша отговорност е да ги прочитате периодично, понеже условията към момента на използване на уебсайта или на сключване на съответния договор (както са определени по-нататък) са условията, които се прилагат.Ако имате някакви въпроси относно условията или политиките за защита на данните, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт.

 1. НАШИТЕ И ВАШИТЕ ДАННИ

  1.1. НАШИТЕ ДАННИ

  Продажбата на стоки чрез този сайт се извършва под името на Пасаж Дизайн OOД, българска компания с адрес на управление София, ул.Св.Климент Охридски 6, регистрирана в търговския регистър , с фирмен данъчен номер BG205106746

  1.2.ВАШИТЕ ДАННИ И ВАШИТЕ ПОСЕЩЕНИЯ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ

  Информацията или личните данни, които ни предоставяте, ще се обработват в съответствие с политиките за защита на данните. Когато използвате този уебсайт, вие се съгласявате с обработката на информация и детайлите и заявявате, че цялата предоставена информация и подробности са верни и отговарят на действителността.

 2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ

  Когато използвате този уебсайт и правите поръчки чрез него, вие се съгласявате:

  2.1. Да използвате този уебсайт, за да правите само законово валидни поръчки.

  2.2. Да не правите никакви фалшиви или измамни поръчки. Ако счетем, че е била направена такава поръчка, ние ще имаме право да я отменим и да информираме компетентните органи.

  2.3.Да ни предоставите вашия имейл адрес, пощенски адрес и/или други координати вярно и точно. Вие също се съгласявате, че можем да използваме тази информация за връзка с вас по отношение на вашата поръчка, ако е необходимо (вижте нашата политика за поверителност).

 3. Ако не ни предоставите цялата информация, която ни е необходима, не можем да приемем вашата поръчка.Когато заявите поръчка чрез този уебсайт, вие заявявате, че имате законно право да сключвате обвързващи договори.

 4. ДОСТЪПНОСТ НА УСЛУГАТА

  Услугата за доставка на артикулите, предлагани на този уебсайт, е достъпна за територията България, както и страните в Европа

 5. ОФОРМЯНЕ НА ДОГОВОРА

  За сключване на договор с Passage Design, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна на сайта на Passage Design, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

  След това ще получите имейл, потвърждаващ получаването на вашата поръчка ("Потвърждение на поръчката"). Ще бъдете информирани по имейл, в който ще потвърдим, че поръчката е била изпратена.

 6. НАЛИЧНОСТ НА ПРОДУКТИ

  Всички поръчки на продукти зависят от наличността. В това отношение, ако възникнат трудности по отношение на доставката на продукти или няма повече артикули, останали на склад, ние си запазваме правото да ви предоставим информация за заместващи продукти със същото или по- високо качество и стойност, които може да поръчате. Ако не желаете да поръчате заместващи продукти, ще възстановим всяка сума, която може да сте заплатили.

 7. ОТКАЗ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОРЪЧКА

  Ние си запазваме правото да премахваме всеки продукт от този уебсайт по всяко време и да премахваме или променяме всеки материал или съдържание от него. Въпреки че винаги ще правим всичко възможно да обработваме всички поръчки, може да има изключителни обстоятелства, които ни принуждават да откажем обработката на поръчка, след като сме изпратили потвърждение за поръчката. Ние си запазваме правото да извършваме това по всяко време.

  Ние не носим отговорност пред вас или пред трети лица за премахване на който и да е продукт от този уебсайт, или за премахване или модифициране на който и да е материал или съдържание от уебсайта или за това, че не сме обработили поръчка, след като сме изпратили потвърждение на поръчката.

  Освен ако в настоящите условия изрично не е посочено друго, нашата отговорност по отношение на всеки продукт, придобит на нашия уебсайт, ще бъде ограничена до цената на покупката на посочения продукт.

 8. ВРЪЗКИ ОТ НАШИЯ УЕБСАЙТ

  Ако нашият сайт съдържа връзки към други уебсайтове и материали на трети лица, горепосочените връзки са предоставени само за информационни цели и ние нямаме контрол над каквото и съдържание на тези уебсайтове или материали. Съответно ние няма да поемем никаква отговорност за щети или вреди, произтичащи от тяхната употреба.

 9. ПИСМЕНА КОМУНИКАЦИЯ

  Приложимите регламенти изискват част от информацията от уведомленията, които изпращаме до вас, да са в писмена форма. Чрез използването на този сайт вие се съгласявате, че по-голямата част от комуникацията с нас ще бъде електронна. Ние ще се свързваме с вас по имейл или ще ви предоставяме информация чрез публикуване на уведомления на този уебсайт. За договорни цели вие се съгласявате да използвате този електронни средства за комуникация и приемате, че всички договори, уведомления, информация и други съобщения, които ви изпращаме по електронен път, са в съответствие с правните изисквания за предоставянето й в писмен вид.

 10. УВЕДОМЛЕНИЯ

  Уведомленията, които ни изпращате, трябва да бъдат изпратени на contact@passagedesign.com

 11. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  Договорът е задължителен за двете страни. Вие не можете да предавате, отстъпвате, налагате или по друг начин да прехвърляте договор или каквито и да е права или задължения, произтичащи от договора, без предварително да сте получили писменото ни съгласие.

 12. СЪБИТИЯ ИЗВЪН НАШИЯ КОНТРОЛ

  Ние няма да носим отговорност за каквото и да е неизпълнение или забавяне в съответствие с някое от задълженията, което поемаме по договор, когато то е причинено от събития, които са извън нашия разумен контрол ("Форсмажорни обстоятелства").

  Приема се, че нашите задължения, произтичащи от договори, са прекъснати по време на периода, през който форсмажорните обстоятелства остават в сила и ще ни бъде дадено удължаване на периода, през който да изпълним тези задължения с време, равно на времето, през което продължава положението на форсмажорни обстоятелства.

 13. ОТКАЗ ОТ ПРАВА

  Липсата на изискване от наша страна за стриктно спазване от ваша страна на което и да е от задълженията, поето от вас по силата на договор или на тези условия или липса на упражняване от наша страна на права или действия, които съответстват на нас по силата на този договор или условията, няма да представляват отказ или ограничаване на посочените права или действия, нито ще ви освобождават от изпълнението на горепосочените задължения.

  Премахването на изискване от наша страна на определено право или действие няма да представлява отказ от други права или действия, произтичащи от Договора или от условията. Отказът от наша страна на някое от тези условия или на права или действия, произтичащи от Договора, няма да влиза в сила, освен ако не е изрично предвидено, че това е отказ от права и е формализирано и ви е съобщено съгласно разпоредбите на раздела Уведомления по-горе.

 14. ЧАСТИЧНА ОТМЯНА

  Ако някое от тези условия или клауза на договор бъдат обявени за нищожни и невалидни чрез категорично решение от съответния орган, останалите правила и условия ще останат в сила, без да бъдат засегнати от посочената декларация за унищожаване.

 15. ЦЕЛИЯТ ДОГОВОР

  Тези условия и всеки документ, посочен в същия, представляват целият договор между страните по отношение на целта на същото, като заменят всеки предходен договор, споразумение или обещание, направено между страните устно или писмено.Страните признават, че сме се съгласили да сключим договор без да има зависимост от каквато и да е декларация или обещание, направено от другата страна, или което може да бъде подразбиращо се от всяко изявление или документ в преговорите, поети от двете страни преди гореспоменатия договор, с изключение на тези, изрично посочени в настоящите условия.

  Никоя от страните няма да предприема никакви действия по отношение на което и да е невярно изявление, направено от другата страна, устно или писмено, преди датата на Договора (освен ако гореспоменатото невярно изявление не е направено с цел измама). Единственото действие, което може да бъде предприето от другата страна, ще се дължи на нарушение на Договора в съответствие с клаузите на настоящите условия.

 16. ПРАВОТО НИ ДА ПРОМЕНЯМЕ УСЛОВИЯТА

  Ние имаме право да преглеждаме и променяме тези условия по всяко време.Вие подлежите на политиките и условията в сила към момента, в който използвате този уебсайт или правите което и да е поръчка, освен в случаите, когато със закон или решение на правителствени юридически лица трябва да направим промени със задна дата в споменатите политики, условия и политика за поверителност. В този случай възможните промени също ще засегнат поръчки, направени преди това от вас.

 17. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

  Използването на нашия уебсайт и договорите за покупка на продукт чрез посочения уебсайт се уреждат от българското законодателство.

 18. ИЗВЪНСЪДЕБНО УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

  Ако вие като купувач считате, че вашите права са били нарушени, може да адресирате жалбите си до нас на имейл адрес contact@passagedesign.com по реда на извънсъдебно споразумение.

  В случай, че прецените, че определени Ваши права като потребител са застрашени или нарушени, Вие можете да отправите жалба/сигнал до Комисията за защита на потребителите (КЗП) и/или да потърсите защита на правата Ви чрез системата за Алтернативно решаване на спорове (АРС) по един от следните начини:

  - Да използвате Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.