УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА И ВРЪЩАНЕ


ДОСТАВКА

По отношение на наличността на продуктите и освен при извънредни обстоятелства, ще се стремим да изпратим поръчката, състояща се от продукта(ите), изброен(и) във всяко потвърждение на доставката преди датата, посочена в съответното потвърждение на доставката, или ако няма указана дата за доставка, в очакваните срокове, посочени при избора на метод за доставка, и във всички случаи ще доставим продукта в рамките на максимален период от 30 дни от датата на Потвърждение на поръчката.

Въпреки това може да има закъснения по причини като настъпването на непредвидени обстоятелства или зоната на доставка.

За целите на тези условия, "доставка" ще се счита за веднага след като вие или трето лице, посочено от вас освен доставчика, придобие владение на стоките, което ще се доказва с подписването на документ за получаване на поръчката на посочения от вас адрес за доставка.


НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА


Ако не сте на мястото на доставка в съгласувания час, ви молим да се свържете с нас, за да организираме доставка в друг ден.

Ако след 14 дни от датата, на която вашата поръчка е на разположение за доставка, поръчката не може да ви бъде доставена по причини, които не зависят нас, ще предположим, че желаете да прекратите Договора и той ще бъде прекратен. В резултат на прекратяване на Договора ще ви върнем всички получени от вас плащания, без разходите за доставка , без ненужна забава, в срок от 14 дни от датата, на която е прекратен този договор.

Моля, имайте предвид, че транспортът поради прекратяването на Договора, може да доведе до допълнителни разходи, които ние ще имаме право да ви прехвърлим.


ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РИСКА И СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ПРОДУКТИТЕ


Продуктите ще са под ваша отговорност от момента на доставката до вас както е посочено в клауза 9 по-горе.

Вие ще придобиете собствеността върху продуктите, когато получим пълно заплащане на всички дължими суми, включително и разходите за доставка, или в момента на доставката, ако това е трябвало да се извърши по-късно.


ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ


Цената на продуктите ще бъде определена по всяко време на нашия уебсайт, освен в случай на очевидна грешка. Въпреки че ние правим всички усилия, за да гарантираме, че показаните на уебсайта цени са правилни, може да възникне грешка. Ако открием грешка в цената на който и да е от продуктите, които сте поръчали, ще ви информираме възможно най-скоро и ще ви дадем възможност да потвърдите вашата поръчка на правилната цена или да я анулирате. Ако не успеем да се свържем с вас, поръчката ще се счита за анулирана и всички платени суми ще ви бъдат възстановени в пълен размер.

Ние не сме длъжни да ви предоставим който и да е продукт на неправилна по-ниска цена (дори когато сме изпратили потвърждение на поръчката,) ако грешката в цената е явна и несъмнена и е било разумно възможно да бъде разпозната от вас като неправилна цена.

Цените на сайта са с ДДС, но изключват таксите за доставка, които се добавят към общата цена, както е посочено в ОБЩИ УСЛОВИЯ. Цените могат да бъдат променяни по всяко време. Все пак, освен както е предвидено по-горе, промените няма да засягат поръчките, за които сме изпратили потвърждение на поръчката.

След като сте избрали всички артикули, които искате да купите, те ще бъдат добавени към вашата кошница. Следващата стъпка ще бъде да обработите поръчката и да извършите плащането. За тази цел трябва да следвате стъпките на процеса за покупка, като посочите или проверите информацията, поискана във всяка стъпка. Освен това по време на процеса на покупката, преди плащането, можете да промените информацията за вашата поръчка. Като начин на плащане можете да използвате следните карти: Visa, Mastercard, American Express и Visa Electron.

За да сведем до минимум риска от неоторизиран достъп, информацията за вашата кредитна карта ще бъде шифрована. След като получим вашата поръчка, ние изискваме предварително авторизиране на вашата карта, за да гарантираме, че са налице достатъчно средства за завършване на транзакцията. Вашата карта ще бъде таксувана в момента, когато вашата поръчка напусне нашия склад.

Когато кликнете върху "Покупка", вие потвърждавате, че кредитната карта е ваша, или че вие сте законния титуляр на ваучера.

Кредитните карти са обект на проверка и разрешение от юридическото лице, издало картата. Ако юридическото лице не разреши плащането, ние не носим отговорност за каквото и да е забавяне или неизпълнение на доставката и няма да можем да сключим договор с вас.

Въпреки, че работим в местна валута и в евро и няма да ви таксуваме с никакви допълнителни такси или доплащания, това може да е международна транзакция и вашата банка може да ви начисли допълнителни такси, дължими за обмяната на валута в евро, при определен от банката курс. По тази причина, в случай, че дебитираните/възстановените суми по кредитната ви карта са различни от цената, показана при закупуването/потвърдената сума за възстановяване, се обърнете към вашата банка, за да получите допълнителна информация за банковите разходи или обменните валутни курсове, свързани с такава транзакция.

Вие ни упълномощавате да издадем фактура за плащане по електронен път. Независимо от това, можете свободно да посочите по всяко време вашето желание да получите хартиена фактура, в който случай ние ще я издадем и ще ви я изпратим заедно с поръчаната стока.


ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ


Съгласно преобладаващите правила и наредби в сила, всички направени чрез сайта покупки подлежат на облагане с данък добавена стойност (ДДС).В това отношение и съгласно глава I на дял V от Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, мястото на доставка ще се счита за в рамките на държавата-членка, където се доставят артикулите и приложимият ДДС ще бъде начислен според лихвения процент във всяка държава-членка, където трябва да се доставят артикулите от поръчките.

В съответствие с приложимите правила и разпоредби във всяка юрисдикция, правилото за "самоначисляване" (член 194 от Директива 2006/112) може да се прилага за стоки, доставяни в някои държави-членки на Европейския съюз, ако клиентът е или се изисква да бъде данъчно задължено лице за целите на ДДС. Ако случаят е такъв, няма да начисляваме ДДС при потвърждение от получателя, че ДДС върху доставените артикули ще бъде начислен съгласно процедурата за самоначисляване.

По отношение на поръчки, които трябва да бъдат доставени в Канарските острови, Сеута и Мелила, те ще бъдат освободени от ДДС, както е предвидено в член 146 от горепосочената директива, при прилагане на съответните данъци и мита съгласно преобладаващите правила и разпоредби.


ПОЛИТИКА ЗА ЗАМЯНА/ВРЪЩАНЕ


Законово право на отказ

Право на отказ от договора

Имате право да се откажете от Договора (с изключение на продукти, посочени в клаузата описани по-долу), в рамките на 14 дни, без да посочвате причина, без да дължите никакви обезщетение или неустойка и като заплатите разходите за транспорт.Периодът за отказ ще изтече след 14 дни от деня, в който придобиете, или трето лице, различно от превозвача и посочено от вас, придобие физическо владение на стоките или в случай на множество стоки в една поръчка, доставени поотделно, след 14 дни от деня, в който придобиете или трето лице, различно от превозвача, посочено от вас придобие владение на останалата последна стока, поръчана в една поръчка.За да упражните правото си на отказ, можете да уведомите Пасаж Дизайн като ни изпратите имейл на [contact @passagedesign.com] за решението си да се откажете от този договор чрез недвусмислено изявление.

За да спазите срока за отказ, е достатъчно за да изпратите вашето съобщение относно упражняването на правото на отказ, преди да е изтекъл срокът за отказ.

Последствия от отказа

Ако решите да се откажете от този договор, ние ще ви възстановим всички получени от вас плащания, без разходите за доставка, без ненужна забава и във всеки случай, в рамките на 14 дни от датата, на която този договор е бил прекратен. Ние ще извършим такова възстановяване, като използваме същите средства за плащане, които сте използвали при първоначалната транзакция. Независимо от горното, ние можем да откажем възстановяване, докато не получим обратно стоките или не ни предоставите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, което от двете настъпи по-рано. Вие ще изпратите обратно или ще доставите стоките без неоснователно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който ни изпратите вашия отказ от този договор. Крайният срок е спазен, ако изпратите и ние получим обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие ще поемете преките разходи по връщането на стоките.Вие носите отговорност само за понижената стойност на стоките единствено вследствие на обработката, освен каквото е необходимо, за да се установи естеството, характеристиките и функционирането на стоките.

Общи разпоредби

Вие нямате право да се откажете от Договора, когато той е за доставка на някой от следните продукти:

1. Запечатани стоки, които не са подходящи за връщане поради хигиенни причини и са били разпечатани след доставката.

Вашето право да анулирате договора се прилага изключително за продукти, които са върнати в същото състояние, в което сте ги получили. Няма да бъде извършено никакво възстановяване на средства, ако продуктът е бил използван, след като е бил отворен, за продукти, които не са в същото състояние, както когато са били доставени, или ако са били повредени, така че се грижете за продукта(ите), докато е/са ваше притежание. Моля, върнете продуктите, като използвате или включите оригиналната им опаковка, инструкции и други документи, ако има такива, придружаващи продуктите.

При анулиране, съответните продукти трябва да бъдат върнати както следва: по куриер

След преглеждане на артикула, ние ще ви информираме за това дали имате право на възстановяване на изплатените суми. Разходите за доставка ще бъдат приспаднати. Възстановяването на средствата ще бъде извършено възможно най-скоро и във всички случаи в рамките на 14 дни от датата, на получаване на върнатата стока. Възстановяването на средствата винаги ще бъде извършено чрез същите средства за плащане, които сте използвали, за да заплатите покупката си. Вие ще поемете разходите и рисковете при връщането на продуктите, както е посочено по-горе. Ако имате някакви въпроси, можете да се свържете с нас чрез нашата форма за контакт.


ВРЪЩАНЕ НА ДЕФЕКТНИ ПРОДУКТИ


Ако мислите, че в момента на доставка продуктът не е както е посочено в договора, трябва незабавно да се свържете с нас чрез нашия формуляр за контакт, като предоставите информация за продукта и претърпените щети;

Ние внимателно ще разгледаме върнатия продукт и ще ви уведомим по имейл в рамките на разумен период дали продуктът може да бъде заменен или дали имате право на възстановяване на средства (според случая). Възстановяването на средствата или замяната на артикула ще бъде извършена възможно най-скоро и във всички случаи в срок от 14 дни от датата, на която ви изпратим имейл за потвърждение, че ще бъде извършено възстановяване на средствата или замяна на продукта. Ако дефектът или щетата е потвърдена за върнатите продукти, ще ви предоставим пълно възстановяване на средствата, включително на разходите за таксите, които сте направили за доставка и връщане. Възстановяването на средствата винаги ще бъде извършено чрез същите средства за плащане, които сте използвали, за да заплатите покупката си.

Всички права, признати в действащото законодателство, ще бъдат гарантирани.


ОТГОВОРНОСТ И ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ


Освен ако в настоящите условия изрично не е посочено друго, нашата отговорност по отношение на всеки продукт, придобит на нашия уебсайт, ще бъде ограничена стриктно до цената на покупката на посочения продукт.